Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.kzd.com.pl
dla konsumentów

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy w domenie www.sklep.kzd.com.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze, Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000054718, NIP: 8361615709 , REGON: 750200209, nr telefonu: 722-333-501, adres poczty elektronicznej: sklep@kzd.com.pl zwanego dalej „Sprzedawcą”.

2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących będących konsumentami, zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierającym informacje niezbędne dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów.

3. Kupujący - osoba, która korzysta ze Sklepu w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Kupującym może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany w trakcie składania zamówienia i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.

6. Warunki umowy zawieranej z wykorzystaniem Sklepu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, 827) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

 
§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży i rejestracja konta


1. W celu dokonania zakupów w Sklepie, niezbędne jest wejście na stronę www.sklep.kzd.com.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 8 punkt 3.

2. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się wyszukiwarki umożliwiające wyszukanie poszczególnych towarów według wybranego wyniku wyszukiwania.

3. Po kliknięciu w wybrany wynik wyszukiwania wyświetlają się szczegółowe informacje o towarze, zawierająca w szczególności:

a) nazwę i istotne cechy towaru – opis tabelaryczny, określenie pojemnika i zdjęcie poglądowe,
b) cenę brutto.
c) informacje o dostawie i zwrotach oraz dostępności towaru.

4. W celu zamówienia towaru należy użyć funkcjonalności „kontynuuj zakupy”, przy czym możliwe jest od razu wskazanie ilości zamawianego towaru.

5. Po skorzystaniu z funkcjonalności „kontynuuj zakupy”, Kupującemu przedstawione są następujące informacje: nazwa, ilość, cena dodanych do koszyka towarów.

6. W celu złożenia zamówienia, należy użyć przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”, w celu kontynuacji zakupów należy użyć przycisku „kontynuuj zakupy”.

7. W kolejnym kroku należy wpisać do formularza dane niezbędne do realizacji zamówienia. Można też skorzystać z loginu i hasła w celu skorzystania z podanych wcześniej (podczas logowania) danych do złożenia zamówienia. Należy także wybrać sposób dostawy i sposób płatności, zaakceptować postanowienia Regulaminu, wyrazić zgodę na pokrycie podanych kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy lub nie przyjęcia towaru od przewoźnika, a następnie w celu złożenia zamówienia należy skorzystać z funkcjonalności „zamów z obowiązkiem zapłaty”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie Sklepu.

8. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, nie później, niż w terminie 24 godzin, wysyłany jest do niego (na adres podany przy składaniu zamówienia) e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. W tym e-mailu zawarte są istotne elementy zamówienia: nazwa zamówionego towaru lub towarów, ilości, ceny, koszty transportu, miejsce dostawy, sposób płatności, załączona jest także treść niniejszego Regulaminu wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i wzorem formularza odstąpienia.

9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, to jest wprowadzenia e-maila, o którym mowa w niniejszym punkcie, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Kupujący mógł się z nim zapoznać.

10. W szczególnych przypadkach dopuszcza się złożenie zamówienia na towary telefonicznie, pod numerem telefonu 722-333-501. W takich przypadkach przedstawiciel Sprzedawcy uzgodni z zamawiającym sposób zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zamówień telefonicznych dostępne są jedynie dwie formy płatności: przy odbiorze lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.


Rejestracja konta


11. Sklep zapewnia możliwość jednorazowego podania danych Kupującego w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz - w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Kupującego - numeru NIP, po zalogowaniu się i utworzeniu konta, na którym przechowywane będą wymienione dane. W takiej sytuacji podczas dokonywania kolejnych zakupów, wystarczy zalogować się z użyciem indywidualnego loginu i hasła, w celu automatycznego dopisania w aktualnie składanym zamówieniu danych przechowywanych przez Kupującego na jego koncie. Założenie konta nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w szczególności składania zamówień. Służy wyłącznie ułatwieniu w składaniu zamówień.

12. Rejestracja w Sklepie umożliwia przeglądanie historii zamówień. Zarejestrowanie konta w Sklepie nie jest niezbędne do zamówienia towarów.

13. Kupujący w trakcie rejestracji jest zobowiązany podać informacje (w tym dane osobowe), zgodne z prawdą. Podanie prawdziwych informacji jest niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Sklepu określonych w punkcie 12 powyżej.

14. Rejestrując się w Sklepie, Kupujący wprowadza dane osobowe określone w punkcie 11, adres e-mail, który służy jako login oraz nadaje hasło.

15. Kupujący odpowiada za bezpieczeństwo swojego hasła do konta i zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Kupujący jest zobowiązany do wprowadzenia hasła każdorazowo przy logowaniu się do konta.

16. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.

17. Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu.

18. Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść i obowiązywanie.

19. Z chwilą skutecznego zarejestrowania konta w Sklepie, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez Sprzedawcę w Sklepie konta, umożliwiającego zakup towarów dostępnych w Sklepie, a także umożliwiającego otrzymywanie Newslettera. Kupujący może od niej odstąpić stosownie do przepisów wskazanych w § 7 niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

20. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę, o której mowa w punkcie 19 powyżej,
 bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego. Kupujący może także w każdej chwili skorzystać z funkcjonalności usunięcia konta, znajdującej się w Sklepie, w zakładce Moje konto/ustawienia konta/usuń konto. Skorzystanie z tej funkcjonalności skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie.

21. Elementem procesu rejestracji konta jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody)
 na przesyłanie na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego Newslettera, który zawiera informacje handlowe w postaci: dostępnych w Sklepie towarów, świadczonych przez Sprzedawcę usług, nowości, promocji, kampanii marketingowych. Treść klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Kupujący może wielokrotnie wyrażać zgodę lub odwoływać zgodę na przesyłanie Newslettera.

22. Rejestracja zostaje skutecznie dokonana po kliknięciu przez Kupującego w link potwierdzający rejestrację, który wysłany jest do niego automatycznie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.


§ 3. Płatności1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a. Płatność przy odbiorze za pobraniem.

     W przypadku wybrania płatności za pobraniem, do ceny towaru należy doliczyć kwotę prowizji za odebranie ceny i przekazanie jej Sprzedawcy, pobieranej przez przewoźnika. Kwota prowizji podawana jest podczas składania zamówienia oraz w mailu, o którym mowa w § 2 punkt 8 i 9.

b. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy.

     W przypadku wybrania tego sposobu, Kupujący przelewa obliczoną w koszyku kwotę na rachunek bankowy Sprzedawcy: 18102045800000140201801737

Przy wybraniu takiej opcji zamówiony towar jest zarezerwowany dla Kupującego przez 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia (§ 2 punkt 8 i 9). Jeśli w tym terminie rachunek bankowy Sprzedawcy nie zostanie uznany odpowiednią kwotą, rezerwacja wygasa.  Sprzedawca zastrzega możliwość wykonania po upływie 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia (§ 2 punkt 8 i 9) połączenia telefonicznego na podany przez Kupującego numer telefonu, w celu przypomnienia o dokonanej rezerwacji, przy czym nie jest to obowiązkiem Sprzedawcy. W takim przypadku rezerwacja wygasa po upływie kolejnych 5 dni od wykonania połączenia telefonicznego.

c. Płatność z wykorzystaniem usługi Przelewy24.pl - jeśli dostępna

W przypadku wybrania formy płatności z wykorzystaniem usługi Przelewy24.pl, Kupujący kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności przelewy24.pl. Systemy kart płatniczych, z wykorzystaniem których możliwe jest dokonywanie płatności, wskazane są w Sklepie, w miejscu dokonywania wyboru sposobu płatności. Ten sposób płatności nie dotyczy zamówień składanych telefonicznie. Serwis przelewy24.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków lub za pomocą karty płatniczej. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu (w tym rozliczenia transakcji) prowadzi operator płatności internetowych, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje realizacja płatności. Kupujący, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem systemu płatności (przelewy24.pl), jest automatycznie przekierowywany na stronę przelewy24.pl. Na stronie przelewy24.pl Kupujący wybiera:

- bank, w którym znajduje się rachunek bankowy, z którego dokona przelewu i zostaje przekierowany na stronę wybranego banku, w celu zalogowania się do swojego konta i dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem internetowym);

- kartę płatniczą, przy użyciu której dokona płatności i zostaje przekierowany na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego obsługującego daną kartę płatniczą (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej).

d. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Możliwe jest wybranie opcji osobistego odebrania zamówionego towaru od Sprzedawcy.

2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W przypadku, kiedy Kupujący zamówi towar, który planuje odebrać za okres dłuższy niż tydzień, i chce, żeby Sprzedawca go zarezerwował dla Kupującego, Kupujący w oknie „Informacje dodatkowe” wpisuje, kiedy chce odebrać towar. Strony dokonują dalszych ustaleń dotyczących odbioru towaru pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku Sprzedawca wymaga płatności za pobraniem (ust. 1a) lub przelewem na rachunek Sprzedawcy (ust. 1b).

§ 4. Transport


1. Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w terminie od 2 do 5 dni po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku, kiedy Kupujący korzysta z przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, jako formy płatności za zamówiony towar.  W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w terminie od 2 do 5 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

3. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.

5. Sprzedawca dokonuje wysyłki za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) - przesyłką kurierską albo przesyłką kurierską za pobraniem.

6. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

7. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru pod adresem: Parcela 61 Nowy Dwór, 96-115 Nowy Kawęczyn.

8. Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera.

9. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).

10. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, nie później, niż w ciągu  5 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić zarówno do przewoźnika (firmy kurierskiej), jak i Sprzedawcy.

11. Sprzedawca rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie może poprosić Kupującego o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Kupującego ze Sprzedawcą w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika (firmy kurierskiej) za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Reklamacje


1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towary bez wad. Regulacja odpowiedzialności z tego tytułu zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.

2. Na towary nie jest udzielana gwarancja.

3. Kupujący ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi.

4. Kupujący ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu.

5. Reklamacje towarów na podstawie rękojmi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu  powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Nowy Dwór Sp. z o.o., Parcela 61 Nowy Dwór, 96-115 Nowy Kawęczyn z dopiskiem „reklamacja sklep internetowy”) lub listem elektronicznym na dres: sklep@kzd.com.pl.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres Kupującego, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Prosimy również o załączenie zdjęcia towaru umożliwiającego stwierdzenie wady.

7. Sposób rozpatrywania reklamacji: Jeżeli jest to możliwe, reklamacja rozpatrywana jest na podstawie zdjęcia towaru. W innych przypadkach Sprzedawca prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.

8. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie znajduje zastosowanie procedura określona w § 4 punkty 10-11.

W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Sprzedawca sprawdza czy Sklep funkcjonuje (lub funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Kupującego o dodatkowe informacje.

Na podstawie zgromadzonych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Sprzedawca podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Kupującego.

9. Jeżeli reklamacja dotyczy płatności z wykorzystaniem usługi Przelewy24.pl, Sprzedawca przekazuje reklamację podmiotowi świadczącemu tę usługę. Sprzedawca informuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rozpatrzeniu reklamacji od PayPro S.A., nie później, niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

10. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.

11. Kupujący, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie, a Kupujący, który złożył reklamację listem elektronicznym, powiadomiony zostanie listem elektronicznym.

12. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący będący konsumentem może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem Sklepu  ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.

3. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o utrzymywanie konta w Sklepie, o której mowa w § 2 punkt 20, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4. Termin do odstąpienia od umowy o korzystanie z konta wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o utrzymywanie konta.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę (Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Parceli), adres do doręczeń:  Parcela 61 Nowy Dwór, 96-115 Nowy Kawęczyn lub adres e-mail: sklep@kzd.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

6. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być kompletny tj. wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Kupującego) i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.

10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Kupującego.

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3) w której przedmiotem jest rzecz  ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 7. Zasady zachowania prywatności

1. Sprzedawca podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Kupujących (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).

2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze, Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000054718, NIP: 8361615709, REGON: 750200209, adres e-mail: sklep@kzd.com.pl.

5. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celach:
a) wykonania umowy, a także w celu podjęcia na żądanie Kupujących działań przed zawarciem umowy, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przetwarzane są w tych celach przez okres wykonywania umowy.
b) wywiązania się z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe przetwarzane są w tych celach przez okres pięciu lat od zakończenia wykonywania umowy.

6. Dane osobowe Kupujących mogą być również przetwarzane w celach:
a) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawarciem lub wykonywaniem umowy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane są w tych celach maksymalnie przez okres dziesięciu lat od zakończenia wykonywania umowy.
b) marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na wysyłanie newslettera, dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania zgody.

7. Dane osobowe Kupujących mogą zostać ujawnione:
- przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru,
- podmiotowi świadczącemu usługę Przelewy24.pl (PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), w celu wykonania usługi płatności elektronicznych a także w celu reklamacji płatności wykonanych z wykorzystaniem usługi Przelewy24.pl,
- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoja działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.

8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Sprzedawcę uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

9. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

10. Kupujący ma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

11. Sprzedający nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

12. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

13. Sprzedawca dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu

14. Pliki cookies  (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Sklepu.

15. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

§ 8. Postanowienia końcowe


1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest wyrażenie zgody na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Sklepu.

3. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności aby wygląd towaru zaprezentowanego na stronie Sklepu nie odbiegał w istotny sposób od jego rzeczywistego wyglądu, z uwzględnieniem tego faktu, że towarami sprzedawanymi w sklepie są żywe rośliny, których wygląd nigdy nie jest taki sam (każdy egzemplarz rośliny różni się od siebie, nawet w ramach tego samego gatunku).

4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne:

- Komputer PC z procesorem 1 GHz — 32-bitowym (x86) lub 64-bitowym (x64)

- dostęp do sieci Internet – sugerowane korzystanie z łącza szerokopasmowego o  przepustowości min. 256 kbit/s,

- system operacyjny Microsoft Windows 7 w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszy/ Linux / Mac OS X,

- przeglądarka internetowa (jedna z wymienionych): Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, rekomendujemy używanie najnowszej wersji przeglądarki, nie starszej niż 2 główne wydania wstecz.

- przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies), obsługę języka JavaScript oraz obsługę połączeń szyfrowanych za pomocą TLSv1. Ponadto przeglądarka (w sposób natywny, bądź wykorzystując biblioteki systemu operacyjnego) musi wspierać funkcję SNI (Server Name Indication).  

lub

- tablet bądź smartfon z systemem Android, iOS lub Windows Phone,

- procesor o częstotliwości co najmniej 1GHz (rekomendowany procesor co najmniej dwurdzeniowy)

- pamięć operacyjna co najmniej 1 GB RAM

- przeglądarka internetowa

- przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies), obsługę języka JavaScript oraz obsługę połączeń szyfrowanych za pomocą TLSv1. Ponadto przeglądarka (w sposób natywny, bądź wykorzystując biblioteki systemu operacyjnego) musi wspierać funkcję SNI (Server Name Indication).

- dostęp do sieci Internet – sugerowane korzystanie z łącza szerokopasmowego o  przepustowości min. 256 kbit/s.

Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Sklepie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Kupujący korzysta ze Sklepu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora lub urządzenia.

5. Nazwa Sklepu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie www. sklep.kzd.com.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków producentów oferowanych w Sklepie towarów lub innych przedsiębiorców.

6. Korzystanie z Internetu wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Sklepu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich udostępnienia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2018 roku.

  
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   
 
 
 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.